Destek Duyurular Hakkımızda Haberler Reklam Projeler

Araruka Reklam Sözleşmesi

Araturka.com ile reklam sistemi müşterileri arasındaki sözleşmedir.

Araruka Reklam SözleşmesiMADDE 1- TARAFLAR

Araturka Reklam yayınlayan  firmadır. Reklam verip sitemizde yayınlayan ise Reklam yayınlayan olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, REKLAM VEREN tarafından REKLAM YAYINLAYAN'a ait Arartuka.com ve yayn ağındaki reklam yayınlayan  internet sitelerinden elektronik ortamda önceden ebat ve satış fiyatları belirlenmiş olan reklam (banner) alan(lar)ı kiralanarak ilan verilmesi, buna mukabil REKLAM YAYINLAYAN tarafından da REKLAM VEREN'in kiralayarak vermek istediği reklam içeriğinin yayımlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER
3.1- REKLAM VEREN, REKLAM YAYINLAYAN'ya ait Arartuka.com ve yayın ağındaki reklam yayınlayan  internet sitelerinde REKLAM YAYINLAYAN'ın belirlediği linkler vasıtasıyla sözleşme konusu reklam(banner) alan(lar)ının ebatları, satış fiyatları ve yararlanma şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. REKLAM VEREN, eğer sözleşme konusu web sitesine üye ise önce login olacak, şayet üye değilse yeni üyelik kaydı yapılacaktır.
3.2- REKLAM VEREN, sözleşme konusu reklam(banner) alan(lar)ını kiralamak ve vereceği reklam(ar)ı/ ilanları yayımlatmak için, sözleşme koşullarına uygun olarak afişe olmuş reklam bedellerini  EFT yolu ile veya kredi kartı ile REKLAM YAYINLAYAN'a ödeyecektir. REKLAM VEREN kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih ederse, Arartuka.com ve yayın ağındaki reklam yayınlayan  internet sitesinde reklam(banner) alanı başvuru formunda sahibi olduğu kredi kartına ait kart numarası, son kullanım tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini verecektir. Tarih ve reklam hedeflerine göre REKLAM YAYINLAYAN tarafından farklı olarak belirlenen reklam bedelinin kredi kartı veya EFT yolu ile yapılmasını müteakip, REKLAM VEREN sözleşme konusu reklam(banner) alanlarından yararlanma hakkını haiz olacaktır. Kararlaştırılan sürenin dolması, yani kira süresinin tamamlanması halinde ilgili reklam/ilanın yayınına son verilerek REKLAM YAYINLAYAN tarafından aynı yere bir başka reklam/ilan alınabileceğini REKLAM VEREN peşinen kabul ve beyan eder.
3.3- REKLAM VEREN, kullanacağı reklam(lar)/ilanlar için REKLAM YAYINLAYAN'a reklam(lar)ın/ilanların yayımlanacağı banner alanları ve tarihleri v.b. yeterli teknik bilgi ve dokümanı sağlamak ve reklam(lar)ın/ilanların içeriğini yayımlanacağı tarihten en az 2 (iki) iş günü önce banner alanına rezervasyon girişini yapmalıdır. Şu kadar ki, günlük, aylık ve yıllık ödeme gerektiren reklamlarda REKLAM VEREN reklam(lar)ın/ilanların yayın yeri ve tarih bilgilerini sözleşme konusu internet sitesi üzerinden ilan yayın tarihinden en geç 2 (iki) iş günü öncesine kadar değiştirebilir.
Reklamlar şekil ve ebatları: ilan, mesaj ve link şeklinde yazı  ve aşağıdaki ebatlarda resim,  gif  ya da flash bannerlar olacak. Flash bannerlarda  ölçüm yapılabilmesi için mutlaka clicktag özelliği kullanılmalıdır.
468 x 60 Reklam
728 x 90 Leaderboard
250 x 250 Kare
200 x 200 Küçük Kare
336 x 280 Geniş Dikdörtgen
300 x 250 Orta Dikdörtgen
120 x 600 Reklam
160 x 600 Geniş Gökdelen
3.4- Sözleşme konusu reklam(banner) alanlarının REKLAM VEREN'ye tahsis edilmesi için bedelinin REKLAM VEREN'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle reklam(banner) bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, REKLAM YAYINLAYAN reklam rezervasyonlarını iptal etme hakkını haizdir. Sözleşme yürürlüğe girdikten ve REKLAM VEREN tarafından ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonra ilan yayın süreci başlayacak olup REKLAM VEREN bu tarihten itibaren ilan rezervasyon iptali yapamayacaktır.
3.5- REKLAM YAYINLAYAN mücbir sebepler veya iletişimin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu reklam(banner) alanını REKLAM VEREN'e tahsis edemez ise, durumu REKLAM VEREN'e bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde REKLAM VEREN reklam rezervasyonunun iptal edilmesini ve/veya ilanının yayımlanmasının engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
3.6- REKLAM YAYINLAYAN Reklamlarının Gösterim ve tıklanma sayıları REKLAM YAYINLAYAN tarafından, çerezler ve IP numaraları üzerinden ölçülmektedir. Raporlar ve faturalarda yalnızca REKLAM YAYINLAYAN’in yaptığı ölçümler baz alınır. Ölçümlerin doğru yapılması için, kullanıcının, reklam girerken, reklamlara tıklandığında açılan sayfanın Url’i olan “Hedef Url” bölümünü doğru şekilde doldurması gerekmektedir. Doğru girilmemiş Hedef Url sonucu ortaya çıkabilecek ölçümleme hatalarından REKLAM YAYINLAYAN sorumlu değildir.
Reklam Veren ile yapılan reklam anlaşma tutarı  rakamla _________________________ Lira  yazı ile (……………………………………………………………………………………….)    dır.   EFT, HAVALE  ya da Kredi kartı ödenip ile hesaba geçtiğinde mevcut tutar Arartuka.com şifreli hesabında görünecek ve fatura belirlene adrese gönderilecek, reklam veren ise şifreli reklam panelinden reklamlarını yönetebilecektir.
3.7- Yayımlanacak olan ilanların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu REKLAM VEREN'e aittir. İlanların mevzuata aykırı unsurlar taşıması halinde REKLAM YAYINLAYAN ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı yayımlamama hakkını haizdir. Söz konusu ilanın işbu sebeple yayımlanmaması halinde ilan bedeli REKLAM VEREN'e iade edilecektir. REKLAM YAYINLAYAN'nın anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayımlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için REKLAM VEREN'E aynen rücu hakkı saklıdır.
3.8- REKLAM VEREN ilanların yanıltıcı, eksik bilgiler içermeyeceğini taahhüt etmekte olup ilanların doğruluğundan bizzat sorumludur. REKLAM YAYINLAYAN'nın söz konusu ilanların doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmayıp, REKLAM VEREN'ın işbu yükümüne aykırı hareket etmesi nedeniyle REKLAM YAYINLAYAN ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat nedeniyle REKLAM VEREN'e aynen rücu hakkını haizdir.
3.9- REKLAM VEREN'in işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine aykırı davranması veya yerine getirmesi gereken hizmetleri gereği gibi ifa etmemesi ya da eksik ifa etmesi halinde, REKLAM YAYINLAYAN sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshederek, her türlü maddi-manevi zararının tazmini yanında yayımlanmış ilanlar var ise bedelini afişe fiyatlar üzerinden nakden tahsil etme hakkını da haizdir.
3.10- Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra daireleridir.
3.11- REKLAM VEREN'in REKLAM YAYINLAYAN'ya bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle REKLAM YAYINLAYAN'nın REKLAM VEREN'in kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın REKLAM YAYINLAYAN tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra REKLAM VEREN'E ulaştığı kabul edilecektir.
3.12- REKLAM VEREN, işbu reklam alanı satış sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak reklam(banner) alanı satış başvuru formunda verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.13- İşbu sözleşme, REKLAM VEREN’in http://Arartuka.com ve yayın ağındaki reklam yayınlayan  internet adreslerindeki satın alma işlemini tamamlaması ve rezervasyon onayı vermesi ile birlikte, geçerli kabul edilir, yürürlüğe girer ve tarafların birbirlerine karşı borçlarının ifası yönünden her bir taraf açısından kendisine ait borçlarının tümüyle ve noksansız olarak yerine getirildiği ve haklarının tümüyle ve noksansız olarak elde edildiği tarihe kadar yürürlükte kalır.


Hakkımızda Basından Gizlilik İlkeleri Üyelik Sözleşmesi Tüketici Hakları En Çok Arananlar Site Ekle İletişim